Platby v Mateřské škole

Informace o způsobu placení stravného a školného zde

1. Úplata ze předškolní vzdělávání

 - je stanovena pro dané období částkou 500,- Kč měsíčně
 - vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně pouze jeden kalendářní rok
- úplata je platba, která je pro zákonné zástupce povinná, je nedílnou součástí rozpočtu MŠ a její
    opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení provozu MŠ a může být proto důvodem
   ukončení docházky dítěte do MŠ (Školský zákon č. 561/2004 Sb. § 35, ods. 1d, v novelizaci
    č. 317/2008 Sb.).

2. Úplata ze školní stravování dětí

 -  celodenní stravné - děti 3 - 6 leté       36,- Kč  (bez odpolední svačinky - 29,- Kč)
                                  děti starší 6 let     38,- Kč  (bez odpolední svačiny - 31,- Kč)
 - výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy
 - úplata je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce inkasním převodem
 - informace o výši úplaty stravného i za vzdělávání naleznete na informačních tabulích ve vstupech
     MŠ
(vyřizování případných reklamací, přeplatků, nedoplatků)
 - omlouvání dětí - telefonicky, elektronicky e-mailem nebo omluvný list v šatně k jednotlivým třídám